Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto -logo, Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 -logo.

Ajankohtaista

Tuloksia SOKK-hankkeen piloteista

4.3.2022

Toteutimme monialaisen käytännönopetuksen pilotit syksyllä 2021. Käynnistimme sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden monialaisten teoriaopintojen ja ammattilaisten Opi ohjaajaksi -koulutuksen pilotoinnin DigiCampus Moodlessa syyskuussa. Pilotoimme monialaista käytännönjaksoa marraskuussa viikkojen 45 ja 46 aikana. Keräsimme pilotteihin osallistuneilta palautetta. Kyselyyn vastasi 29 opiskelijaa ja 21 ammattilaista. Esittelemme pilottien alustavia tuloksia ja näkemyksiämme monialaisen käytännönjakson onnistumisen edellytyksistä tiivistetysti alla.

Pilotoimme käytännönjaksoa Kuopion kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden, KYSin akuuttiosaston, Päihdepalvelusäätiön, Kysterin Koillis-Savon yksikön Rautavaaran terveysaseman ja Rautavaaran kunnan sosiaalitoimen sekä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän oppimisympäristöissä. Suunnittelimme monialaisen käytännönjakson sisällön ja toteutuksen yhdessä hankkeen yhteistyöorganisaatioiden kanssa. Suunnittelussa kannattaa olla mukana eri tasojen johtajia sekä jaksolle osallistuvia ohjaajia. Sitoutuminen käytännönjakson suunnitteluun ja toteuttamiseen on tärkeää. Resurssipula voi vaikeuttaa sitoutumista.

Monialaiselle käytännönjaksolle osallistui yhteensä 36 opiskelijaa. Mukana oli lääketieteen, ravitsemustieteen ja sosiaalityön opiskelijoita Itä-Suomen yliopistosta sekä fysioterapeutti-, sairaanhoitaja- ja sosionomiopiskelijoita Savonia-ammattikorkeakoulusta. Opiskelijoilla oli mahdollisuus perehtyä monialaisiin teoreettisiin opintoihin ja tutustua toisiinsa digitaalisessa oppimisympäristössä ennen käytännönjaksoa. Monialaisen käytännönjakson pituus oli 2–7 päivää riippuen oppimisympäristöstä. Opiskelijat osallistuivat jaksolle 1–7 päivän ajan. Noin 70 % kyselyyn vastanneista opiskelijoista arvioi 1–3 päivää kestävät monialaiset opinnot mieluisammiksi ja noin 30 % toivoi pidempiä monialaisia opintoja. Opiskelijat toimivat 2–5 henkilön monialaisina tiimeinä, joiden kokoonpanot vaihtelivat oppimisympäristöittäin. Tiimikoko arvioitiin sopivaksi. Tiimin toimintaan osallistui kerrallaan yksi opiskelija alaltaan.

Monialainen asiakas- ja potilastyö toteutui käytännönjaksolla hyvin. Opiskelijat oppivat monialaisen työskentelyn taitoja ja käytänteitä. Pilottien perusteella monialainen hoito- ja palvelutarpeen arviointi, yhdessä tehty hoito- ja palvelusuunnitelma sekä reflektoiva oppimiskeskustelu ovat erinomaisia tapoja oppia monialaista yhteistyötä. Asiakaspalautteessa opiskelijoiden monialainen palvelu arvioitiin positiivisesti. Kaikki asiakkaat kokivat oman asiansa edistyvän melko hyvin tai hyvin sekä kohtelun ystävälliseksi. Kaikki vastaajat suosittelisivat palvelua vertaiselleen.

Oppimisympäristöissä työskentelevät ammattilaiset ohjasivat monialaisia opiskelijatiimejä käytännönjakson aikana. Monialainen ohjaus toimi käytännönjaksolla hyvin. Pilotteihin osallistuneet organisaatiot myönsivät yhden koulutuspäivän Opi ohjaajaksi -koulutukseen, mikä koettiin hyödyllisenä. Ohjaajina toimiville suositellaan Monialaisen opiskelijaohjauksen pedagogiikka -opintojaksoon perehtymistä. Digitaalisen käytännönohjauksen oppimisympäristöt ja Monialaiset ohjauksen verkostot -opintojaksot täydentävät osaamista. Ohjaajakoulutus edisti pilottien toteutusta.

Monialainen yhteistyö on kaikessa kompleksisuudessaan vahva oppimismenetelmä, joka voi herättää yllättäviä tunteita, oivalluksia ja reaktioita. Monialaiselle käytännönjaksolle osallistuvien on tärkeää suhtautua armollisesti äkillisiin muutoksiin ja tunnereaktioihin sekä antaa aikaa ja tilaa uuden osaamisen muodostumiselle toinen toistaan tukien. Yli 80 % opiskelijoista ja 100 % ammattilaisista suosittelisi monialaiselle käytännönjaksolle osallistumista vertaisilleen. Kyselyn tulosten perusteella oppimisympäristöjen ammattilaiset ja työyhteisöt innostuivat kehittämään monialaista käytännönjaksoa edelleen. Yhteisten toimintamallien rakentaminen hyvinvointialueelle koetaan tärkeäksi ja monialainen yhteistyö nähdään asiakaslähtöisenä tulevaisuuden työtapana.

SOKK-hankkeen pilotit

26.11.2021

Toteutimme SOKK-hankkeen monialaisen käytännönjakson ensimmäistä kertaa Kuopion kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden, KYSin akuuttiosaston, Päihdepalvelusäätiön, Rautavaaran kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän oppimisympäristöissä marraskuussa 2021 viikkojen 45 ja 46 aikana. Lämmin kiitos kaikille mukana olleille opiskelijoille ja ammattilaisille!   

Monialainen työskentely koetaan tärkeäksi, antoisaksi ja yhteistä hyvää edistäväksi. Jatkamme monialaisen käytännönopetuksen kehittämistä pilotin kokemusten ja palautteen avulla yhdessä hankkeen yhteistyöorganisaatioiden kanssa. Toteutamme SOKK-käytännönjakson uudestaan syksyllä 2022!    

SOKK- digitaalinen oppimisympäristö on edelleen auki ja oppimateriaalit ovat myös sellaisten SOKK-alojen opiskelijoiden hyödynnettävissä, jotka eivät osallistu varsinaiselle SOKK-käytännönjaksolle. Opi ohjaajaksi -koulutus on käynnissä hankkeen yhteistyöorganisaatioiden henkilöstölle. Avaamme ohjaajakoulutuksen myöhemmin myös muille sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. 

10.11.2021

Toteutamme SOKK-hankkeen monialaisen käytännönjakson sosiaali- ja terveydenhuollon oppimisympäristöissä marraskuussa. Järjestämme SOKK-käytännönjakson KYSin akuuttiosastolla ja Rautavaaran kunnan sosiaali- ja terveyspalveluissa viikolla 45, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä ja Päihdepalvelusäätiöllä viikkojen 45 ja 46 aikana sekä Kuopion kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluissa viikolla 46.

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden monialainen digitaalinen oppimisympäristö on auki DigiCampus Moodlessa. Siellä olevien oppimateriaalien on tarkoitus tukea SOKK-opiskelijoiden käytännönoppimista sosiaali- ja terveydenhuollon oppimisympäristöissä. Digitaalisen oppimisympäristön oppimateriaalit ovat myös sellaisten SOKK-alojen opiskelijoiden hyödynnettävissä, jotka eivät osallistu varsinaiselle SOKK-käytännönjaksolle.

Monialaisen käytännönohjauksen koulutuskokonaisuus, Opi ohjaajaksi -koulutus, on auki DigiCampus Moodlessa SOKK-hankkeen yhteistyöorganisaatioiden henkilöstölle. Avaamme ohjaajakoulutuksen myöhemmin myös muille sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.

Seminaari: Asiakas- ja potilaslähtöinen monialainen työskentely 14.10.2021

20.10.2021

Lämmin kiitos 14.10.2021 Asiakas- ja potilaslähtöinen monialainen työskentely -seminaariin osallistuneille!

Seminaarissa tarkasteltiin asiakaslähtöistä monialaista työskentelyä ja vuorovaikutusta asiantuntijaluentojen ja käytännön ammattilaisten puheenvuorojen kautta. 

Iltapäivällä seminaarissa esitetty kuvitteellisen asiakkaan “Pajun” tarina ja sen jälkeen pidetyt puheenvuorot etälivekuvitettiin Tussitaikureiden toimesta. Paju on erilaisia haasteita elämässään kohdannut nuori, jolla on ollut vaikeuksia kiinnittyä sosiaali- ja terveyspalveluiden piiriin. Pajun tarinan ympärille rakentui kokonaiskuva monialaisista palveluista puheenvuoron pitäneiden toimijoiden näkökulmista.

Kiitos mielenkiintoisista esityksistä ja keskusteluista!

Otsikko: Asiakas- ja potilaslähtöinen monialainen työskentely -seminaari 14.10.2021. Vasemmasta reunasta ylhäältä alaspäin: Järjestöt monialaisessa yhteistyössä: 1. Palvelutarpeen kartoitus: monialainen arviointi, lastensuojelu, päihdehoitaja. 2. Työkkäri & sossu auttaa kaikenlaisessa. (Mistä saisi terapiaa?) 3. Kuntoutus. Tarvitaan: turvallista tukea & aitoa kohtaamista. Asiakkailla taipumus epäillä järjestelmää: he muistavat kaiken. Vaatii pitkäjänteisyyttä & empatiakykyä. Oikealla puolella ylhäältä alaspäin: Monialaisen yhteistyön keinot tulevaisuudessa. Yhteydenotto, monialaisen palvelutarpeen tunnistaminen (tehdään yhteistyössä & selitetään), tarvittavan tiimin koolle kutsuminen, yhteinen suunnitelma (selkeä & ymmärrettävä), seuranta ja arviointi, ratkaisukeskeisyys. Keskellä ihmishahmo vasara kädessä ja alla teksti: Pajun tarina. Oikealla puolella ylhäältä alaspäin: poliisi monialaisessa yhteistyössä. Poliisin ennaltaestävä strategia, rakenteet, yksilö. Työmuodot: rikostutkinta, paikalliset keinot, lähipoliisi (myös somessa), ankkuri, marak, huolta-aiheuttavat henkilöt. Jokaisen ihmisen perus- & ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Tarkoitus ei pyhitä keinoja. Ankkuri: poliisi, sosiaalitoimi, terveys, nuorisotyö. Tukitoimet yhdessä: keskinäinen ymmärrys, asioiden näkeminen kokonaiskuvana. Suunnitellaan fiksusti etukäteen: mikä on kenenkin rooli & kuka johtaa, ymmärtäähän Paju mistä on kyse? Oikealla puolella ylhäältä alaspäin: pohdittavaa tulevaisuuteen: tärkeää aito asiakaslähtöisyys, mites ne työkalut, työntekijöiden jaksaminen, sote-alan monialainen koulutus, maali. Euroopan sosiaalirahaston, Vipuvoimaa EU:lta 2014–2020 ja SOKK-hankkeen logo sekä Tussitaikureiden signeeraus.

Asiakas- ja potilaslähtöinen monialainen työskentely -seminaari 14.10.2021. Kuvituksen tekijä: Tussitaikurit.

1.9.2021

Tervetuloa SOKK-hankkeen seminaariin!

Aika: to 14.10.2021 klo 9.00–16.00

Paikka: Medistudia-rakennuksen sali MS300, Itä-Suomen yliopisto, Kuopio. Osallistua voi myös etäyhteydellä.

Ohjelma:

9.00–9.20 Avaus, toimitusjohtaja Ritva Vitri, Kysteri

9.20–10.00 Ketkä hyötyvät ammattien välisestä yhteistyöstä ja miten heitä voidaan auttaa? Projektitutkija Anneli Hujala, UEF

10.00–10.30 Miten monialaista palvelua tarvitseva tunnistetaan? Terveystieteiden tohtori Hanna Tiirinki

10.30–11.00 Kahvi ja suolapala

11.00–11.45 Miten potilaan osallisuutta voidaan vahvistaa vuorovaikutuksen keinoin? Syöpätautien dosentti, psykoterapeutti Päivi Hietanen, Docrates syöpäsairaala

11.45–12.30 Monialaisen yhteistyön käytänteet Päihdepalvelusäätiöllä, sairaanhoitaja Vilja Nieminen ja sosiaalityöntekijä Anu Vehkakoski

12.30–13.30 Lounas (omakustanteinen)

13.30–13.45 Asiakas Pajun esittely

Paju on kuvitteellinen henkilö, jonka tilanteita asiantuntijat pohtivat iltapäivän puheenvuoroissa.

13.45–14.15 Järjestöt monialaisessa yhteistyössä, sosiaalityöntekijä Kaisa Söderlund ja hanketyöntekijä/FM Mari Ahtiainen, Sirkkulanpuisto

14.15–14.45 Monialaisen yhteistyön keinot tulevaisuudessa, sosiaalipalvelukoordinaattori Virpi Kilpeläinen ja kehittäjä-sosiaalityöntekijä Sanna Tchaplinski, Tulevaisuuden sote-keskus -hanke

14.45–15.00 Tauko

15.00–15.30 Poliisi monialaisessa yhteistyössä, rikoskomisario Tuomo Lepola, Itä-Suomen poliisilaitos

15.30–16.00 Ajankohtaista SOKK-hankkeessa, yhteenveto ja lopetus, professori Pekka Mäntyselkä, UEF

Seminaarissa tarkastellaan asiakaslähtöistä monialaista työskentelyä ja vuorovaikutusta sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten ja asiantuntijoiden puheenvuorojen kautta. Seminaari on suunnattu sote-alojen ammattilaisille, SOKK-hankkeen yhteistyökumppaneille, oppilaitosten edustajille, opiskelijoille ja kaikille asiasta kiinnostuneille.

Ilmoittautuminen viimeistään 8.10.2021: Ilmoittautumislomake (avautuu uuteen välilehteen)

Osallistumisohjeet ja Zoom-linkki lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse. Seminaarissa noudatetaan viranomaisten koronavirustilanteeseen liittyviä ohjeita. 

Ohjelma: projektipäällikkö Henna Saari, henna.saari@uef.fi, +358 50 464 2687  

Järjestelyt: yliopisto-opettaja Anna Miettinen, anna.miettinen@uef.fi, +358 50 533 8158  

Päivä kalenteriin: Asiakas- ja potilaslähtöinen monialainen työskentely -seminaari 14.10.2021

23.6.2021

Järjestämme SOKK-hankkeen Asiakas- ja potilaslähtöinen monialainen työskentely -seminaarin torstaina 14.10.21 klo 9.00–16.00 Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella tilassa MS 300. Osallistua voi myös etäyhteydellä.

Seminaarin tavoitteena on tarkastella asiakas- ja potilaslähtöistä monialaista työskentelyä ja siihen liittyvää vuorovaikutusta sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten ja asiantuntijoiden puheenvuorojen kautta.

Seminaari on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollossa työskenteleville ammattilaisille, SOKK-hankkeen yhteistyökumppaneille sekä sosiaali- ja terveysalojen koulutusta järjestävien oppilaitosten edustajille ja opiskelijoille.

Tiedotamme seminaarin ohjelman ja ilmoittautumisohjeet myöhemmin. Seuraamme koronavirustilannetta ja noudatamme järjestelyissä viranomaisten ohjeita.

Varaathan päivän kalenteriisi, kiitos!

Opiskelijoiden monialainen käytännönjakso sosiaali- ja terveysalalla – SOKK-hankkeen esittelyvideo opiskelijoille

8.4.2021

Tutustu opiskelijoiden tekemään esittelyvideoon!

Videon tekstivastine

Webinaari 25.11.2020

27.11.2020

Kiitos SOKK-hankkeen webinaariin osallistuneille!

13.10.2020

Tervetuloa SOKK-hankkeen webinaariin!

Järjestämme SOKK-hankkeen webinaarin keskiviikkona 25.11.2020 klo 8.30–12.00 Zoom-etäyhteydellä.

Webinaari on suunnattu Itä-Suomen yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan kouluttajille, opettajille ja tutkijoille, hankkeen yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille, palvelujärjestelmän kouluttajille ja ohjaajille sekä muille sosiaali- ja terveysalan monialaisesta koulutuksesta kiinnostuneille.

Alustava ohjelma:

Klo 8.30 Avaussanat ja tervetuloa, projektiryhmän ja SOKK-hankkeen esittely
Klo 9.05 Keskeiset käsitteet ja pedagoginen malli, ajatuksia monialaisuudesta, Taru Kekoni
Klo 9.35–9.45 Tauko
Klo 9.45 Monialaisen käytännönjakson tavoitteet, keskustelua, Taru Kekoni ja Henna Saari
Klo 10.35–10.50 Tauko
Klo 10.50 Monialaisten oppimisympäristöjen ja Opi ohjaajaksi -koulutuksen esittelyt, projektiryhmä
Klo 11.50 Yhteenveto ja webinaarin päätös

Ilmoittautuminen 6.11.2020 mennessä: Ilmoittautumislomake

Lähetämme osallistumisohjeet ja Zoom-linkin ilmoittautuneille sähköpostitse noin viikkoa ennen webinaaria.

Lisätietoja:

Järjestelyt: yliopisto-opettaja Anna Miettinen, anna.miettinen@uef.fi, +358 50 533 8158
Ohjelma: projektipäällikkö Henna Saari, henna.saari@uef.fi, +358 50 464 2687