Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto -logo, Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 -logo.

Hanke

Mikä on SOKK?

Muodostamme hankkeessa Itä-Suomen yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun sekä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän yksiköiden ja yritysten yhteistyönä sosiaali- ja terveysalan ammattien välisen koulutuksen asiantuntijakeskuksen (SOKK). Tehtävämme on rakentaa, toteuttaa ja koordinoida palvelujärjestelmässä tapahtuvaa sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden monialaista käytännönopiskelua aidoissa oppimisympäristöissä.

Edistämme SOKK-hankkeessa sosiaali- ja terveysalan monialaista koulutusta rakentamalla oppimisympäristöjä palvelujärjestelmään, kouluttamalla ohjaajia monialaisten käytännönjaksojen ohjaukseen sekä kehittämällä digitaalisuutta käytännön koulutuksessa ammattien välisten tiimien työkaluna. Hankkeessa ovat mukana hoitotieteen, lääketieteen, ravitsemustieteen ja sosiaalityön oppiaineet Itä-Suomen yliopistosta sekä fysioterapeutin, sairaanhoitajan ja sosionomin tutkinto-ohjelmat Savonia-ammattikorkeakoulusta.

Olemme muodostaneet hankkeessa mukana olevien alojen monialaisena yhteistyönä SOKK-opetusmallin. Opetusmalli koostuu digitaalisessa oppimisympäristössä opiskelusta, monialaisesta käytännönjaksosta palvelujärjestelmässä sekä oppimistehtävistä ja oppimisen arvioinnista. Lisäksi olemme määritelleet yleiset SOKK-opetukseen kiinnittyvät osaamistavoitteet. Osaamistavoitteet ovat yhteiset kaikille sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille, jotka opiskelevat SOKK-opetusmallin mukaisesti ja osallistuvat SOKK-käytännönjaksoille palvelujärjestelmän eri oppimisympäristöissä.

SOKK-osaamistavoitteet ovat:

  1. Opiskelija osaa toimia omassa ammatillisessa roolissaan ja selittää muiden sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten roolit monialaisissa palveluissa.
  2. Opiskelija osaa selittää miksi ja miten ammattien välistä yhteistyötä tehdään sosiaali- ja terveyspalveluissa.
  3. Opiskelija tunnistaa eettisen ja asiakas- ja potilaslähtöisen toiminnan periaatteet monialaisissa työryhmissä, verkostoissa ja toimintaympäristöissä.
  4. Opiskelija osaa analysoida, kuinka ammattien välinen työskentely edistää asiakas- ja potilasturvallisuutta.
  5. Opiskelija osaa reflektoida monialaisen työryhmän vuorovaikutusta ja työskentelyä sekä omaa työskentelyään monialaisen työryhmän jäsenenä.

Miksi halusimme perustaa SOKK-keskuksen?

Havaitsimme selvän tarpeen rakentaa yhteistä monialaista koulutusta. Asiakaslähtöiset palvelukokonaisuudet ja yhteinen näkemys asiakkaan tai potilaan parhaasta edellyttävät ymmärryksen rakentamista eri tieteenalojen välille, yhteistyötaitojen oppimista ja mahdollisuutta palvelujärjestelmässä tapahtuvaan monialaiseen oppimiseen (Interprofessional Education Collaborative 2016; IOM 2003; OKM 2019; STM 2020; WHO 2010).

Palvelujärjestelmän muutokset ja alueemme asukkaiden moninaiset tarpeet haastavat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset työskentelemään entistä enemmän yhdessä asiakkaan voimavaroja ja toimintakykyä vahvistaen. Sujuva ammattien välinen työskentely edellyttää jo perusopintojen aikana toteutettua yhteistä oppimista. Sosiaali- ja terveysalojen toimijoiden yhteistyö luo perustan palveluketjujen kehittämiselle ja asiakkaiden omatoimisuuden ja osallistumisen vahvistamiselle.

Tästä syystä tarvitsemme monialaisen koulutuksen toimijoiden yhteenliittymän, SOKK-keskuksen. Työelämätarpeita palveleva koulutus edellyttää koulutuksen suunnittelemista ja toteuttamista yhteistyössä työelämän kanssa. SOKK-hankkeen aikana suunnittelemme ja rakennamme monialaiset käytännönopetuksen oppimisympäristöt yhdessä julkisten ja yksityisten perustason palveluntuottajien sekä erikoissairaanhoidon kanssa. Yritysyhteistyökumppanimme edistävät teknologian hyödyntämistä hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Pohjois-Savon vahvuus on sosiaali- ja terveysalojen laaja koulutustarjonta. Oppilaitosten eri sote-alojen ja työelämän tiivis yhteistyö edistää vastaamista palvelujärjestelmän muutokseen ja parhaimmillaan lisää koulutuksen houkuttelevuutta.

Lähteet:

Mikäli lähteessä on linkki, se avautuu uuteen välilehteen.

IOM. 2003. Health Professions Education: A Bridge to Quality. Institute of Medicine (US). Washington (DC): The National Academies Press (US).

Interprofessional Education Collaborative. 2016. Core Competencies for Interprofessional Collaborative Practice: 2016 Update. Washington, DC: Interprofessional Education Collaborative.

OKM. 2019. Tutkintoon johtavan koulutuksen kehittäminen tukemaan sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamista. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2019:24.

STM. 2020. Uusia käytäntöjä ja rakenteita näyttöön perustuvan hoitotyön osaamisen kehittämiseen. Ehdotukset työelämälle ja koulutukselle. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2020:3.

WHO. 2010. Framework for Action on Interprofessional Education & Collaborative Practice. World Health Organization.