Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto -logo, Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 -logo.

Monialaisia oppimisympäristöjä peruspalveluihin

Rakennamme peruspalveluihin monialaisia oppimisympäristöjä yhdessä sosiaali- ja perusterveydenhuollon kanssa. Pilotoimme SOKK-käytännönjakson Kuopion sosiaali- ja terveyskeskuksessa, Päihdepalvelusäätiöllä Kuopiossa, Rautavaaran kunnan sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä marraskuussa 2021.

Oppimisympäristöjen keskeinen tavoite on lisätä monialaista yhteistyöosaamista paljon sote-palveluja tarvitsevien asiakkaiden hyväksi. Parannamme oppimisympäristöissä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten osaamista palvelujen toteuttamisessa teknologia-avusteisesti myös väljästi asutuille alueille.

SOKK-käytännönjakson oppimisympäristöissä opiskelee eri sosiaali- ja terveysalojen opiskelijoista koostuvia monialaisia opiskelijatiimejä. Opiskelijatiimissä voi olla lääketieteen, ravitsemustieteen ja sosiaalityön opiskelijoita Itä-Suomen yliopistosta sekä fysioterapeutti-, sairaanhoitaja- ja sosionomiopiskelijoita Savonia-ammattikorkeakoulusta. Monialainen opiskelijatiimi ryhmäytyy ja opiskelee monialaista yhteistyötä SOKK- digitaalisessa oppimisympäristössä jo ennen SOKK-käytännönjaksoa. Toimiessaan monialaisena opiskelijatiiminä, opiskelijat oppivat yhdessä, toisiltaan ja toisistaan kehittäen monialaista yhteistyöosaamistaan (WHO 2010). Monialaisten opiskelijatiimien tukena hankkeen oppimisympäristöissä ovat monialaisen käytännönjakson ohjaajat ja muut ammattilaiset, joilla on päävastuu hoidosta ja palveluista. Opiskelijatiimi arvioi yhdessä asiakkaiden ja potilaiden kanssa heidän elämäntilanteisiinsa liittyviä hoito- ja palvelutarpeita, tekee oppimistehtävänään asiakaslähtöisiä hoito- ja palvelusuunnitelmia ja lopuksi reflektoi toimintaansa ja oppimaansa ryhmä- ja yksilötasolla.

Kuopion kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut

Kuopion kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluissa toteutettavalla SOKK-käytännönjaksolla monialainen opiskelijatiimi toimii aikuissosiaalityön palveluissa saaden ohjausta myös terveyspalveluista.

Aikuissosiaalityön palveluista ohjautuvan asiakkaan monialaisen kohtaamisen tarkoituksena on tarjota mahdollisuus tulla usean sosiaali- ja terveysalan edustajan kuulemaksi kerralla. Monialaisessa arvioinnissa edistetään kertakäynnin aikana saatavaa hyötyä ja jatkopalveluiden suunnittelua. Kukin opiskelija tuo kohtaamiseen oman ammatillisen osaamisensa.

Monialainen opiskelijatiimi kartoittaa elämäntilanteita ja mahdollisia terveyteen liittyviä pulmia kokonaisvaltaisesti ja asiakaslähtöisesti. Monialaisessa hoito- ja palvelutarpeen arvioinnissa tarvittavia palveluita ja mahdollista hoitoa voidaan suunnitella, toteuttaa ja viedä eteenpäin monialaisessa yhteistyössä myös terveyspalveluiden puolelle.

Päihdepalvelusäätiö

Kuopion Päihdepalvelusäätiöllä toteutettavalla SOKK-käytännönjaksolla monialainen opiskelijatiimi toimii yhdessä päihdeklinikan ja päihdeosaston asiakkaiden palveluissa. Monialainen opiskelijatiimi seuraa eri ammattilaisten työskentelyä ja osallistuu Päihdepalvelusäätiön päivittäiseen toimintaan.

Päihdepalvelusäätiön työskentelytavoissa korostuu vahva ammattien välinen yhteistyö, mikä tarjoaa monialaiselle opiskelijatiimille mahdollisuuden nähdä käytännössä, kuinka vaikuttavaa eri ammattiryhmien yhteistyö on. Tämän lisäksi monialainen opiskelijatiimi oppii yhdessä arvioimaan, suunnittelemaan ja toteuttamaan asiakkaan hoitoa ja palveluita.

Monialainen opiskelijatiimi toimii asiakaslähtöisesti ja tarkastelee asiakkaan elämäntilannetta kokonaisvaltaisesti. Eri alojen edustajat voivat keskustella asiakkaan kanssa yhtä aikaa muodostaen jaetun ymmärryksen tilanteesta ja tuoden kohtaamiseen oman ammatillisen osaamisensa.

Ulkokehällä Kuopion kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut, jonka sisällä limittäiset kehät terveyspalvelut ja aikuissosiaalityö, jonka sisällä monialainen hoito- ja palvelutarpeen arviointi, jonka sisällä monialainen ohjaus, jonka sisällä monialainen opiskelijatiimi: fysioterapeutti, lääkäri, ravitsemusterapeutti, sairaanhoitaja, sosiaalityöntekijä ja keskellä asiakas.

SOKK-käytännönjakso Kuopion kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Ulkokehällä Päihdepalvelusäätiö, jonka sisällä limittäiset kehät Päihdeklinikka ja Päihdeosasto, jonka sisällä monialainen päihdetyö, jonka sisällä monialainen ohjaus, jonka sisällä monialainen opiskelijatiimi: fysioterapeutti, lääkäri, sairaanhoitaja, sosiaalityöntekijä, sosionomi ja keskellä asiakas.

SOKK-käytännönjakso Päihdepalvelusäätiöllä.

Rautavaaran kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut

Kysterin Koillis-Savon yksikössä Rautavaaran terveysasemalla ja Rautavaaran kunnan sosiaalitoimessa toteutettavalla SOKK-käytännönjaksolla monialainen opiskelijatiimi toimii yhdessä aikuissosiaalityön asiakkaiden palveluissa.

Rautavaaran kunnan sosiaalitoimen ammattilaiset kartoittavat monialaisen opiskelijatiimin hoidosta ja palveluista eniten hyötyviä asiakkaita. Opiskelijatiimi osallistuu ammattilaisten mukana kotikäynneille, joiden yhteydessä toteutetaan asiakkaan tilanteen monialainen arviointi.

Monialainen opiskelijatiimi oppii yhdessä arvioimaan, suunnittelemaan, toteuttamaan ja viemään eteenpäin asiakkaan hoitoa ja palveluita. Vaikka opiskelijat tarkastelevat tilanteita oman ammatillisen osaamisensa näkökulmasta, on monialaisen opiskelijatiimin tavoitteena muodostaa yhdessä asiakkaan kanssa ymmärrys parhaasta ratkaisusta.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä Iisalmessa toteutettavalla SOKK-käytännönjaksolla monialainen opiskelijatiimi toimii yhdessä sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaiden ja potilaiden palveluissa.

Monialainen opiskelijatiimi opettelee tunnistamaan monialaisen hoidon ja palvelun tarpeessa olevia potilaita ensikäyntivastaanotolla (Enska). Lisäksi opiskelijatiimin asiakkaat ja potilaat tulevat monialaiselle vastaanotolle työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) ja aikuissosiaalityön kautta. Monialaisella vastaanotolla edistetään kertakäynnin aikana saatavaa hyötyä ja jatkohoidon suunnittelua.

Opiskelijatiimi tarkastelee asiakkaiden tilanteita kokonaisvaltaisesti oppien yhdessä arvioimaan, suunnittelemaan ja toteuttamaan hoitoa ja palveluita. Opiskelijoiden tarkoituksena on rakentaa yhteinen ymmärrys käsiteltävästä tilanteesta toimien asiakaslähtöisesti ja tuoden mukaan eri alojen asiantuntijuuden.

Ulkokehällä Rautavaaran kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut, jonka sisällä limittäiset kehät Kysteri ja Rautavaaran kunnan sosiaalitoimi, jonka sisällä monialainen hoito- ja palvelutarpeen arviointi, jonka sisällä monialainen ohjaus, jonka sisällä monialainen opiskelijatiimi: lääkäri ja sosionomi ja keskellä asiakas/potilas.

SOKK-käytännönjakso Rautavaaran kunnan sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Ulkokehällä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, jonka sisällä limittäiset kehät työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP), aikuissosiaalityö ja ensikäyntivastaanotto (enska), jonka sisällä monialainen hoito- ja palvelutarpeen arviointi, jonka sisällä monialainen ohjaus, jonka sisällä monialainen opiskelijatiimi: lääkäri, sairaanhoitaja, sosiaalityöntekijä, sosionomi ja keskellä asiakas/potilas.

SOKK-käytännönjakso Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä.

Lähteet:

Linkki avautuu uuteen välilehteen.

WHO. 2010. Framework for Action on Interprofessional Education & Collaborative Practice. World Health Organization.