Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto -logo, Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 -logo.

Selosteet

Saavutettavuus

Videoiden tekstivastineet

SOKK-hankkeen esittelyvideo

Taustalla soi rauhallinen musiikki. Kädessä kynä, jolla kirjoitetaan SOKK-hanke 1.1.2020-31-12-2022 ja alle piirretään Savonia-ammattikorkeakoulun logo, Itä-Suomen yliopiston logo, Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto -logo, Vipuvoimaa EU:lta 2014–2020 -logo ja SOKK-hankkeen logo. Kynällä kirjoitetaan: SOKK on sosiaali- ja terveysalan ammattien välisen eli monialaisen koulutuksen asiantuntijakeskus, joka kehittää ammattien välistä yhteistyötä. Piirretään kaksi ihmishahmoa, jotka pitelevät nuolia, jotka osoittavat SOKK-hankkeen logoa. Kirjoitetaan SOKK-hanke… Edistää käytännön monialaisten opintojaksojen lisäksi tutkimus- ja kehittämistyötä, kehittää ammattien välistä koulutusta ja tukee jatkuvan oppimisen opintoja. Piirretään kuusi ihmishahmoa, jotka kuvaavat opiskelijaa, sosiaali- ja terveysalan toimijoita, asiakasta ja läheisiä. Kirjoitetaan: toteuttaa laadukasta käytännön koulutuksen arviointia, tarjoaa yrityksille ja tutkijoille väylän opetus- ja hyvinvointiteknologian testaamiseen opiskelussa ja työelämässä, kehittää digitalisaatiota monialaisessa oppimisessa, koordinoi yhteisiä koulutuspaikkasopimuksia. Piirretään kolme ihmishahmoa, joista kaksi istuu tietokoneen ääressä ja yksi kannettavan tietokoneen ääressä. Kirjoitetaan: miksi SOKK? Kirjoitetaan: väestön ikääntyminen, terveydenhuollon asiakkaiden moninaiset tarpeet ja haasteet, tarve monialaisen koulutuksen kehittämiselle ja digitaalisuuden lisääntyminen on synnyttänyt uusia osaamistarpeita sote-alan ammattilaisille. Piirretään neljä ihmishahmoa: yksi kävelytuen kanssa, kaksi hahmoa katsomassa paperia ja yksi hahmo puhumassa puhelimeen. Kirjoitetaan: SOKK-hankkeen tavoitteet. Kirjoitetaan: vastata työelämän ja sote-palvelujärjestelmän muuttuviin tarpeisiin kehittämällä ammattien välistä yhteistyötä, rakentaa monialaisia oppimisympäristöjä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään, luoda koulutuskokonaisuus monialaisten käytännönjaksojen ohjaukseen, edistää digitaalisuutta oppimisessa ja ammattienvälisessä työskentelyssä. Piirretään SOKK-hankkeen logo tavoitteiden keskelle. Kirjoitetaan: SOKK-hankkeen työpaketit. Listaa kuvaa paperi ja kynä, joiden päälle kirjoitetaan 1. Monialaisuuden pedagoginen malli, 2. Oppimisympäristö Kuopion yliopistollisen sairaalan akuuttiosastolle, 3. Ammattien välinen oppimisympäristö perusterveydenhuoltoon, 4. Sote-alan ammattilaisten kouluttaminen ammattien välisen käytännön harjoittelun ohjaamiseen. Kirjoitetaan: työpaketti 1. Monialaisuuden pedagoginen malli. Monialaisuuden määrittely, monialaisen käytännön harjoittelumallin valmistelu, digitaalisen oppimisalustan rakentaminen ja testaus, viestintäalustan testaus. Piirretään työhuone ja Itä-Suomen yliopiston sekä Savonia-ammattikorkeakoulun logot. Kirjoitetaan: työpaketti 2. Ammattienvälinen oppimisympäristö Kuopion yliopistollisen sairaalan akuuttiosastolle. Monialaisen opintojakson pilotointi työelämässä. Digitaalisen oppimisalustan tuominen oppimisympäristöön. Piirretään sairaala, ambulanssi ja Savonia-ammattikorkeakoulun sekä Itä-Suomen yliopiston logot. Kirjoitetaan: työpaketti 3. Monialaisen opintojakson pilotointi perusterveydenhuollossa. Digitaalisen oppimisalustan tuominen oppimisympäristöön. Piirretään huone, asiakas ja kaksi toimijaa sekä Itä-Suomen yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun logot. Kirjoitetaan: työpaketti 4. Sote-alan ammattilaisten kouluttaminen ammattienvälisen käytännön harjoittelun ohjaamiseen, Opi ohjaajaksi-koulutus, koulutusten pilotoinnin toteuttaminen ja niiden kehittäminen. Piirretään luokkahuone ja Itä-Suomen yliopiston sekä Savonia-ammattikorkeakoulun logot. Kirjoitetaan: Opitaan yhdessä ammattilaisiksi ja alle piirretään neljä sosiaali- ja terveysalan toimijan hahmoa sekä SOKK-hankkeen logo heidän keskelleen. Kynällä kirjoitetaan: yhteistyössä Kuopion yliopistollinen sairaala, Kuopion kaupunki, Kysteri, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, Päihdepalvelusäätiö, Vetrea, VR4Healthcare, Sencom, Avek esitysratkaisut ja piirretään Itä-Suomen yliopiston logo, Savonia-ammattikorkeakoulun logo, Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto -logo ja Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 -logo.

Opiskelijoiden monialainen käytännönjakso sosiaali- ja terveysalalla – SOKK-hankkeen esittelyvideo opiskelijoille

Taustalla soi rauhallinen musiikki. Opiskelijoiden monialainen käytännönjakso sosiaali- ja terveysalalla. SOKK, UEF, Savonia-amk, Vipuvoimaa EU:lta 2014–2020 ja Euroopan sosiaalirahasto -logot. SOKK-hanke muodostaa yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston, Savonia-ammattikorkeakoulun sekä sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmän yksiköiden ja yritysten kanssa sote-alan yhteisen koulutuksen asiantuntijakeskuksen. SOKK-hanke edistää sosiaali- ja terveysalojen yhteistä ammatillista koulutusta. SOKK-hanke rakentaa, toteuttaa ja koordinoi monialaisia käytännönjaksoja. Lisäksi SOKK-hanke kouluttaa ohjaajia monialaisten käytännönjaksojen ohjaukseen sekä kehittää digitaalisia työkaluja ammattien väliseen koulutukseen. Mukana ovat fysioterapeutin tutkinto-ohjelma, lääkärikoulutus, ravitsemustieteen koulutus, sairaanhoitajan tutkinto-ohjelma, sosiaalityön koulutus ja sosionomin tutkinto-ohjelma. Monialaisen käytännönjakson aikana opiskelijat yhteistyössä ottavat vastuun asiakkaan kokonaisvaltaisesta hoidosta. Monialainen opiskelijatiimi suunnittelee, toteuttaa ja arvioi yhdessä asiakkaan hoitoa ja palvelujen tarvetta monialaisen käytännönjakson ohjaajien ohjauksessa. Opiskelua käytännönjaksolla tukee myös digitaalinen oppimisympäristö. SOKK-oppimisympäristöt v.2021–2022. Kuopion kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut, KYSin Akuuttiosasto, Päihdepalvelusäätiö, Rautavaara/Kysteri, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä. Opiskelijoiden yhteiset tavoitteet monialaiselle käytännönjaksolle. Opiskelijana osaat toimia omassa ammatillisessa roolissa ja selittää muiden sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten roolit monialaisissa palveluissa, osaat selittää miksi ja miten ammattien välistä yhteistyötä tehdään sosiaali- ja terveyspalveluissa, tunnistat eettisen ja asiakas- ja potilaslähtöisen toiminnan periaatteet monialaisissa työryhmissä, verkostoissa ja toimintaympäristöissä, osaat analysoida, kuinka ammattien välinen työskentely edistää asiakas- ja potilasturvallisuutta, osaat reflektoida monialaisen työryhmän vuorovaikutusta ja työskentelyä sekä omaa työskentelyäsi monialaisen työryhmän jäsenenä. Miksi kannattaa lähteä mukaan monialaiselle käytännönjaksolle? Saat runsaasti uusia oppimiskokemuksia, pääset harjoittelemaan monialaista työskentelyä ja yhteistyötä eri ammattiryhmien välillä jo opiskeluaikanasi, saat ohjaajien ja työyhteisön tuen käytännönjakson aikana, monialainen harjoittelu kasvattaa ammattitaitoasi ja saat arvokasta työkokemusta ja opit tuntemaan toisten ammattirooleja. Tiimityötaitosi kehittyvät, kun pääset harjoittelemaan tiimityöskentelyä eri ammattiryhmien kanssa, saat tärkeää tietoa muilta ammattilaisilta erilaisista auttamistyön keinoista, opit jakamaan vastuuta ja vahvistamaan ammattiryhmien välistä luottamusta, kriittisen ajattelun taidot sekä ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaidot kehittyvät, itseohjautuvuus ja aktiivisuus lisääntyy toimimalla osana hoito- ja kuntoutustiimiä, kykysi asiakaslähtöiseen ajatteluun lisääntyy, saat laajan kuvan asiakasprosessin kokonaisuudesta, voit hyödyntää tulevaisuudessa käytännönjaksolla opittua omassa työssäsi sote-alan ammattilaisena! Opiskelijoiden ajatuksia monialaisesta käytännönjaksosta. Harjoittelua moniammatillisen tiimin jäsenenä toimimiseen -sosionomiopiskelija, tutuksi tulisivat varmasti myös erilaisiin mittareihin tutustuminen joita käytetään hyvinvoinnin arvioimisen tukena -sosionomiopiskelija, töitä tehdään moniammatillisessa tiimissä muutenkin, niin kiva olisi päästä sitä jo harjoittelemaan opiskeluaikana enemmän -sairaanhoitajaopiskelija, tutustuu muiden alojen koulutukseen ja mitä heidän työhönsä kuuluu -sairaanhoitajaopiskelija, monialainen harjoittelu tuo mieleen mahdollisuuden tutustua terveysalan toimintaan ja mahdollisuuden oppia ja omaksua uutta tietoa asiakkaiden terveydestä ja siitä, mitä kaikkea terveysalasta on hyvä tietää sosiaalialan puolella -sosionomiopiskelija, yhteistyö -sosionomiopiskelija, voi oppia paljon yhteistyöstä -lääkäriopiskelija, oppii tiimityötaitoja -lääkäriopiskelija, monialaisen harjoittelu kautta saa hyvää työkokemusta ja oppii työskentelemään moniammatillisessa tiimissä -sairaanhoitajaopiskelija, työskentely yhdessä voi myös hälventää mahdollisia ennakkoluuloja toista ammattiryhmää kohtaan -sosionomiopiskelija. Pystyy kehittämään itseään ammatillisesti. Ammatillinen kasvu tärkeää ja opiskeluaikana -sairaanhoitajaopiskelija, se varmasti lisää ammattitaitoa ja saa hyvää kokemusta moniammatillisessa ryhmässä työskentelystä -sairaanhoitajaopiskelija, harjoittelun kautta oppisi tiimityön tekemistä ja olisi mahdollisuus keskustella siitä toisten opiskelijoiden ja ammattilaisten kanssa -sosionomiopiskelija, pääsee syventämään ymmärrystä toisen ammattiryhmän työskentelystä ja yhdistämään tietoja ja taitoja -sosionomiopiskelija. Nyt sinulla on mahdollisuus. Olla osa huipputiimiä! Hae mukaan! Saat hakuohjeet käytännönjaksoa koordinoivalta henkilöltä! Opitaan yhdessä ammattilaisiksi! www.sokk.fi, IG @sokkhanke, Twitter @SOKKhanke. SOKK, UEF, Savonia-amk, Vipuvoimaa EU:lta 2014–2020 ja Euroopan sosiaalirahasto -logot.

Saavutettavuusseloste

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua www.sokk.fi ja on laadittu 23.09.2020. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.

Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden itse ja käyneet sivuston läpi Wave-palvelulla. Verkkosivustomme saavutettavuuden toteutuksessa on noudatettu Papunet-sivuston Saavutettavien verkkosivujen suunnitteluoppaan ohjeita.

Arviomme mukaan verkkosivustomme täyttää kaikki saavutettavuusvaatimukset. Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden edistämiseksi ja olemme sitoutuneet digipalveluiden saavutettavuuden parantamiseen. Saavutettavuusvaatimukset ohjaavat sivustomme ulkoasun ja sisällöntuotannon toteutusta. Tarjoamme tukea käyttäjille, joille digipalvelut eivät ole saavutettavissa. Otathan tarvittaessa yhteyttä sähköpostitse: anna.miettinen@uef.fi

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme?

Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi. Voit antaa palautetta sähköpostilla:
anna.miettinen@uef.fi

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Tietosuoja

Henkilötietojen käsittely ja tietosuojaselosteet

Evästeet

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä (cookies) kävijäseurantaan. Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän laitteelle.

Käytämme verkkosivuillamme Google Analytics -työkalua, jonka avulla keräämme tilastotietoja verkkosivujemme käytöstä. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi kävijämäärät, käyttöaika sekä mitä kautta kävijä on siirtynyt verkkosivuillemme. Emme käytä tietoja käyttäjän yksilöintiin.

Verkkosivuillamme voi olla linkkejä kolmannen osapuolen verkkosivuille. Kolmannen osapuolen sisällön käyttöön sovelletaan kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja.

Vierailemalla verkkosivuillamme hyväksyt evästeiden käytön. Voit halutessasi kieltää evästeiden tallentamisen selaimesi asetuksia muuttamalla.